شهرداری برای تامین مایحتاج خودملزم به استفاده از کالاهای ایرانی است

به گزارش خبرگزاری برنا تهران ، نقی علی وند در شصتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرقدس گفت: با اشاره به شعار سال ۹۷ گفت: برای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی که توسط مقام معظم رهبری عنوان شده باید افزایش تولید ، ارتقای کیفیت کالا ها، انطباق با نیازها روز وسلایق مردم در نظر گرفته شوند.

وی افزود: حمایت از کالای ایرانی و خودداری از خرید محصولات خارجی وظیفه همه مسوولان و مردم کشور است .

علی وند اظهار داشت: در همین راستا شهرداری برای تامین مایحتاج خود و سازمان های تابع  ملزم به خرید و استفاده از کالای ایرانی می باشد در صورت نبود تولید داخلی باکیفیت و مشابه داخلی از کالای خارجی استفاده نماید.