تعریض معابر بنا بر ضروریات منطقه ای، اولویت بندی شود

حسن چیوایی با بیان این مطلب اظهار داشت : با توجه به اهمیت شبکه‌های عبوری و تأثیر آنها بر شکل گیری و ساخت فرم شهری، برنامه ریزی دقیق و هدفمند به منظور ساماندهی شبکه های ارتباطی شهری یک ضرورت محسوب می شود.

وی افزود: یکی از اولویت های کاری شهرداری، طراحی و ساماندهی شبکه معابر به ویژه در پهنه های مستعد شهر و فضاهای عمومی با تأکید بر بافت‌ فرسوده، ایجاد تسهیلات و پیش بینی های لازم برای گسترش و توسعه حرکت شهراست.

چیوایی تصریح کرد: طرح تعریض خیابان های شهر قدس براساس نیاز سنجی و اولویت بندی کارشناسان حوزه های مختلف ترافیکی و شهرسازی و در راستای بهسازی معابر، روان سازی تردد عمومی شهروندان و کاهش بار ترافیکی  درحال پیگیری و اجرا می باشد، البته که انجام امور در این سطح موثر است اما اگر بر اساس ضروریات منطقه ایی و اولویت بندی تعریض یک منطقه به صورت کامل انجام پذیرد.